Obowiązek informacyjny

Wykonując obowiązek informacyjny wyjaśniamy, że pisząc „Spółka Symetrium” mamy na myśli Spółkę Symetrium sp. z o.o. posiadającą nr KRS: 0000611352 oraz Spółkę Symetrium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. posiadającą nr KRS: 0000729486 – obie Spółki mają siedziby w Krakowie pod adresem: ul. Drukarska 18/3, 30-348 Kraków i działają w grupie przedsiębiorstw zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO). Dane są przetwarzane przez podmiot z którym Państwo podejmą już podjęli współpracę, jak również zgodnie z motywem 48 RODO przez oba podmioty w przypadku prawnie uzasadnionych interesów. Operatorem niniejszej strony internetowej jest Symetrium sp. z o.o.

1. Jeżeli rekrutujesz się do naszej firmy, przeczytaj poniższy obowiązek informacyjny.

Wysłanie dokumentu CV jako wyraźne Pani/Pana działanie stanowi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w nim zawartych do celów rekrutacji. Podstawą przetwarzania danych jest przepis art. 221 Kodeksu pracy, a w przypadku przesłania danych osobowych w szerszym zakresie podstawę przetwarzania stanowi zgoda wyrażająca się w Pani/Pana działaniu, polegająca na udostępnieniu Spółce Symetrium tych danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku chęci uwzględnienia Pani/Pana kandydatury w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o zawarcie klauzuli w CV o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę Symetrium zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzebę także przyszłych procesów rekrutacyjnych. Jestem świadoma/y, że mam prawo do wycofania zgody w każdym czasie, a jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) informujemy, że:

Administratorem przesłanych Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Symetrium. Podstawę przetwarzania stanowi:

  • 6 ust. 1 lit. c) RODO w przypadku preferowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, a związanych z procesem rekrutacji;
  • 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli Pani/Pana zgoda, w przypadku preferowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w zakresie przesłania przez Panią/Pana danych osobowych niewymaganych przepisami prawa;
  • 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Spółki, polegający na weryfikacji ewentualnych pracowników oraz kontakt z nimi, w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu na innej podstawie niż umowa o pracę;
  • 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli zgoda, w przypadku jej udzielenia na potrzebę przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Dostęp do danych osobowych przysługuje wyłącznie upoważnionym pracownikom Spółki Symetrium celem przeprowadzenia rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu rekrutacji, jeżeli taki aktualnie się odbywa. W przypadku wyrażenia zgody na przyszłe procesy rekrutacyjne Pani/Pana dane będą przetwarzane przez rok od dnia przesłania dokumentów rekrutacyjnych. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody, jeżeli taka jest podstawa ich przetwarzania, oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń przysługujących Spółce Symetrium i w stosunku do niej. Oczywiście każdą z wyrażonych zgód można wycofać w każdym czasie, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługują Pani/Panu żądanie  dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi  do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) oraz w zakresie w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany prawo do przeniesienia danych. Nie podlega Pani/Panu decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałoby wobec Pana/Pani skutki prawne. Podanie danych osobowych jest wymagane przez przepisy prawa – w przypadku pkt 1) czyli rekrutacji w oparciu o zatrudnienie na umowy o pracę, bądź w celu przeprowadzenia rekrutacji w przypadku pkt 3) czyli rekrutacji w oparciu o inną formę zatrudnienia niż umowa o pracę. W powyższych przypadkach niepodanie danych osobowych uniemożliwia rozpatrzenie kandydatury w procesie rekrutacyjnym. Podanie pozostałych danych (pkt 2) jest dobrowolne).

Dane kontaktowe do Spółki: tel.: 12 4447361; email: biuro@symetrium.com.pl. Ewentualne dyspozycje prosimy wysyłać pod wskazany adres mailowy Spółki.

2. Obowiązek informacyjny dla Pracowników naszej firmy

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jako pracownika Spółki (niezależnie od formy zatrudnienia) jest Spółka Symetrium. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  • utrzymanie relacji z pracownikiem, co jest uzasadnionym interesem realizowanym przez Spółkę (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  • zawarcia i wykonania umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) RODO, gdyż będąc pracownikiem przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (np. wystawienie i wysłanie PIT);
  • ciążących na Spółce obowiązkach prawnych (np. do wystawiana i przechowywania dokumentów księgowych), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c) RODO, gdyż jest to niezbędne do wykonania obowiązku prawnego;
  • dochodzenia ewentualnych roszczeń i przesyłania innej korespondencji niezbędnej do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO;
  • ochrony mienia i dokumentacji znajdującej się w miejscu pracy przez prowadzony monitoring (nie naruszający sfery prywatnej osoby, której dane dotyczą) na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO
  • 9 ust. 2 lit. b) RODO, czyli przetwarzanie może być niezbędne do wypełnienia ciążących na Spółce obowiązków oraz praw z dziedziny prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (w ramach np. zwolnień lekarskich).

Dane osobowe nie są gromadzone w nadmiarze, a dodatkowe dane są pobierane zgodnie z prawem przy uwzględnieniu aktualnych przepisów prawnych np. jeżeli jest to konieczne ze względu na korzystanie przez Panią/Pana ze szczególnych uprawnień pracowniczych, w tym do świadczeń socjalnych regulowanych przepisami prawa pracy lub za Pani/Pana zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) poprzez wyraźne polegające na udostępnianiu danych wykraczających poza art. 221 Kodeksu pracy. Dostęp do danych osobowych może przysługiwać następującym kategoriom odbiorców: banki, ZUS, urzędy skarbowe, jeżeli to konieczne innym niż Spółka administratorom danych celem zrealizowania umowy w której Spółka uczestniczy. Przysługuje Pani/Panu prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w przypadku udostępnienia danych na podstawie zgody, jak również z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją w przypadku pkt 1), 4) oraz 5). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed wycofaniem. Dane będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawne nakazują na przechowywanie danych (np. księgowych przez 5 lat) oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń przysługujących Spółce i w stosunku do niej. Przysługują Pani/Panu żądanie  dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) oraz w zakresie w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany prawo do przeniesienia danych. Nie podlega Pani/Panu decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałoby wobec Pana/Pani skutki prawne. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym jak również warunkiem zawarcia umowy ze Spółką. Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy firmie Microsoft Corporation z siedzibą w Redmond, Waszyngton, Stany Zjednoczone (Microsoft Corporation One Microsoft Way Redmond, WA 98052-7329. USA Tel: (425) 882-8080) z oddziałem w Polsce, znajdującym się przy Al. Jerozolimskich 195A w Warszawie (02-222), ze względu na korzystanie przez Spółkę z usługi OneDrive. Dla Stanów Zjednoczonych została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony na podstawie EU US Privacy Shield (tzw. tarcza prywatności) (aktualne listy certyfikatów: https://www.privacyshield.gov/list). Politykę Microsoft Corporation można przeczytać tutaj https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement.

Dane kontaktowe do Spółki: tel.: 12 4447361; email: biuro@symetrium.com.pl. Ewentualne dyspozycje prosimy wysyłać pod wskazany adres mailowy Spółki.

3. Obowiązek informacyjny dla podstrony „Certyfkaty” - http://symetrium.com.pl/certyfikaty/

Obowiązek informacyjny dotyczący certyfikatów

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych widniejących na certyfikatach jest Spółka Symetrium. Podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Spółki, polegający na możliwości potwierdzenia uzyskanych kompetencji przez pracowników w związku z odbytymi szkoleniami. Dostęp do danych osobowych przysługuje osobom wchodzącym na stronę Internetową Spółki pod adresem http://symetrium.com.pl/certyfikaty/. Przysługuje Pani/Panu prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Prosimy o wniesienie takiego sprzeciwu drogą elektroniczną. Dane na stronie Internetowej będą przetwarzane przez czas istnienia witryny oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń przysługujących Spółce i w stosunku do niej. Przysługują Pani/Panu żądanie  dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) oraz w zakresie w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany prawo do przeniesienia danych. Nie podlega Pani/Panu decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałoby wobec Pana/Pani skutki prawne. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla wykazania odpowiednich kwalifikacji przez pracowników Spółki.

Dane kontaktowe do Spółki: tel.: 12 4447361; email: biuro@symetrium.com.pl. Ewentualne dyspozycje prosimy wysyłać pod wskazany adres mailowy Spółki.

4. Obowiązek informacyjny dla formularza: Kontakt mailowy –http://symetrium.com.pl/#kontakt

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych kontaktujących się za pośrednictwem formularza jest Spółka Symetrium. Podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Spółki polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na Pani/Pana pytanie oraz kontaktu w tym celu. Dostęp do danych osobowych przysługuje wyłącznie uprawnionym osobom do obsługi formularza kontaktowego mieszczącego się pod adresem http://symetrium.com.pl/#kontakt. Przysługuje Pani/Panu prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Prosimy o wniesienie takiego sprzeciwu drogą elektroniczną. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas utrzymywania bieżących relacji (np. udzielenia odpowiedzi na pytanie, wymiany korespondencji, ewentualnie przedstawienia oferty), a po ustaniu tej relacji przez okres roku od ostatniej wysłanej informacji jeżeli nie nastąpi dalsza współpraca, a także przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń przysługujących Spółce i w stosunku do niej. Przysługują Pani/Panu żądanie dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) oraz w zakresie w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany prawo do przeniesienia danych. Nie podlega Pani/Panu decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałoby wobec Pana/Pani skutki prawne. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na pytanie pozostawione w formularzu kontaktowym.

Dane kontaktowe do Spółki: tel.: 12 4447361; email: biuro@symetrium.com.pl. Ewentualne dyspozycje prosimy wysyłać pod wskazany adres mailowy Spółki.

5. Jeżeli kontaktujesz się z nami przez Kontakt mailowy lub telefoniczny

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych osób podejmujących kontakt ze Spółką jest Spółka Symetrium. Podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Spółki polegający na możliwości prowadzenia korespondencji, rozmowy lub nawiązaniu kontaktu z Panią/Panem oraz utrzymanie tej relacji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Dostęp do danych osobowych przysługuje wyłącznie uprawnionym osobom w Spółce. Przysługuje Pani/Panu prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Prosimy o wniesienie takiego sprzeciwu drogą elektroniczną. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas utrzymywania bieżących relacji (np. udzielenia odpowiedzi na pytanie, wymiany korespondencji, ewentualnie przedstawienia oferty), a po ustaniu tej relacji przez okres roku od ostatniej wysłanej informacji jeżeli nie nastąpi dalsza współpraca, a także przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń przysługujących Spółce i w stosunku do niej. Przysługują Pani/Panu żądanie dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) oraz w zakresie w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany prawo do przeniesienia danych. Nie podlega Pani/Panu decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałoby wobec Pana/Pani skutki prawne. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na pytanie pozostawione w formularzu kontaktowym.

Dane kontaktowe do Spółki: tel.: 12 4447361; email: biuro@symetrium.com.pl. Ewentualne dyspozycje prosimy wysyłać pod wskazany adres mailowy Spółki.

6. Obowiązek informacyjny dla współpracowników JDG

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych osób współpracujących ze Spółką jest Spółka Symetrium. Podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, gdyż przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, którą Państwa firma/Pani/Pan są stroną oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Spółki, polegający na możliwości bieżącego kontaktu z kontrahentami – ich pracownikami bądź współpracownikami. Dostęp do danych osobowych przysługuje osobom upoważnionym w Spółce. Przysługuje Pani/Panu prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Prosimy o wniesienie takiego sprzeciwu drogą elektroniczną. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas współpracy oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń przysługujących Spółce i w stosunku do niej. Przysługują Pani/Panu żądanie  dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) oraz w zakresie w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany prawo do przeniesienia danych. Nie podlega Pani/Panu decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałoby wobec Pana/Pani skutki prawne. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla podpisania umowy czy jej wykonania oraz dalszej współpracy. Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy firmie Microsoft Corporation z siedzibą w Redmond, Waszyngton, Stany Zjednoczone (Microsoft Corporation One Microsoft Way Redmond, WA 98052-7329. USA Tel: (425) 882-8080) z oddziałem w Polsce, znajdującym się przy Al. Jerozolimskich 195A w Warszawie (02-222), ze względu na korzystanie przez Spółkę z usługi OneDrive. Dla Stanów Zjednoczonych została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony na podstawie EU US Privacy Shield (tzw. tarcza prywatności) (aktualne listy certyfikatów: https://www.privacyshield.gov/list). Politykę Microsoft Corporation można przeczytać tutaj https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement.

Dane kontaktowe do Spółki: tel.: 12 4447361; email: biuro@symetrium.com.pl. Wszelkie dyspozycje prosimy wysyłać pod wskazany adres mailowy Spółki.

7. Obowiązek informacyjny dla pracowników podwykonawców

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych widniejących na oświadczeniach BHP oraz informacji o zdolności do pracy jest Spółka Symetrium. Dane otrzymaliśmy od Pani/Pana pracodawcy, czyli od podmiotu, który reprezentujesz w postaci imienia, nazwiska oraz stanowiska i danych zawartych ww. dokumentach. Podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Spółki polegający na potwierdzeniu posiadania pracowników, którzy ukończyli szkolenia BHP, które jest wymagane  oraz ich identyfikację celem realizacji kontraktu/umowy, a w przypadku danych dotyczących informacji o zdolności do pracy – podstawą ich przetwarzania jest art. 9 ust. 2 lit. b) RODO, gdyż przetwarzanie może być niezbędne do wypełnienia ciążących na Spółce obowiązków oraz praw w dziedzinie prawa budowlanego. Dostęp do danych osobowych przysługuje upoważnionym pracownikom Spółki oraz Administratorom danych, którym dane osobowe są udostępniane ze względu na prowadzenie u nich prac na podstawie kontraktu/umowy. Takie podmioty (najczęściej będący generalnym wykonawcą) przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej ze Spółką. Przysługuje Pani/Panu prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Prosimy o wniesienie takiego sprzeciwu drogą elektroniczną. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji kontraktu/umowy oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń przysługujących Spółce i w stosunku do niej jak również odpowiednio Administratorowi danych, któremu dane zostały udostępnione. Przysługują Pani/Panu żądanie dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) oraz w zakresie w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany prawo do przeniesienia danych. Nie podlega Pani/Panu decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałoby wobec Pana/Pani skutki prawne. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla wykazania odpowiednich kwalifikacji przez pracowników Spółki. Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy firmie Microsoft Corporation z siedzibą w Redmond, Waszyngton, Stany Zjednoczone (Microsoft Corporation One Microsoft Way Redmond, WA 98052-7329. USA Tel: (425) 882-8080) z oddziałem w Polsce, znajdującym się przy Al. Jerozolimskich 195A w Warszawie (02-222), ze względu na korzystanie przez Spółkę z usługi OneDrive. Dla Stanów Zjednoczonych została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony na podstawie EU US Privacy Shield (tzw. tarcza prywatności) (aktualne listy certyfikatów: https://www.privacyshield.gov/list). Politykę Microsoft Corporation można przeczytać tutaj https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement.

Dane kontaktowe do Spółki: tel.: 12 4447361; email: biuro@symetrium.com.pl. Ewentualne dyspozycje prosimy wysyłać pod wskazany adres mailowy Spółki.